Funkcijas

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību, organizē valsts pasūtījumu valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem un pakalpojumiem, pasūta un vada valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi, uztur un pilnveido valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu, kā arī pārrauga pašvaldību autoceļu tīklu. “Bureau Veritas Latvia” izdotais kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts LVS EN ISO 9001:2009 apliecina, ka LVC darbība ir sakārtota un atbilst starptautiskam standartam.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”(LVC) tika izveidoti 2004. gada 26. oktobrī, reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību „Latvijas Autoceļu direkcija”. Tas darīts saskaņā ar 2004. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 726 „Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” un valsts akciju sabiedrības „Ceļu inženieri” izveidošanu”, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

LVC pamatuzdevumi:

 1. Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 2. Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu;
 3. Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 4. Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 5. Organizēt iepirkumu valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 6. Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, remontu un uzturēšanu;
 7. Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 8. Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 9. Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 10. Pārraudzīt pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, uzturēšanu un aizsardzību.

LVC papilduzdevumi:

 1. Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 2. Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 3. Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

LVC kvalitātes politika:

Mūsu darbības pamatā ir klientu vēlmju izzināšana un apmierināšana, pakalpojumu efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana.

LVC autoceļu tīkla pārvaldīšanā un attīstīšanā noteicošais ir kvalitāte, kas sasniedzama, visiem darbiniekiem nepārtraukti paaugstinot kompetenci, uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu un dodot savu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

LVC vīzija:

Profesionāls, atbildīgs, uz nepārtrauktu kvalitātes līmeņa uzlabošanu vērsts uzņēmums, kas nodrošina ērtu un drošu satiksmi uz valsts autoceļiem.

LVC misija:

Pārvaldīt valsts autoceļus, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgas mobilitātes vajadzības.

LVC vērtības:

 • uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls;
 • efektīva mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana;
 • pieejamība visā valstī.

LVC klienti:

 • autoceļu lietotāji;
 • Satiksmes ministrija;
 • pašvaldības;
 • citi autoceļu īpašnieki;
 • sabiedrība kopumā.

LVC stratēģiskais mērķis:

Realizējot Kapitālsabiedrības darbības – valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību, „Latvijas valsts ceļi” kļūst par kompetentāko un efektīvāko autoceļu pārvaldības pakalpojuma sniedzēju.

Kapitālsabiedrībai īstenojot stratēģiju, tiks nodrošināta iespēja sasniegt Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam un NAP noteiktos politikas mērķus: uzlaboti 35% reģionālo autoceļu, samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu kopgarums par 50% un sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu kopgarums par 50%, kā arī panākts, ka 82% reģionālo valsts autoceļu ir ar melno segumu ar nosacījumu, ja nozarei tiks piešķirts adekvāts finansējums.

LVC mērķi:

Lai sasniegtu stratēģisko mērķi 2020. gadam, tiek izvirzīti vairāki visai Kapitālsabiedrībai kopēji mērķi, kas sasniedzami, īpašu uzmanību pievēršot gan organizācijas iekšējo procesu optimizācijai un kapacitātes palielināšanai, gan uzlabojot sadarbību ar dažādiem partneriem un akcentējot cilvēkresursu kapacitātes palielināšanu:

 • satiksmei droša, kvalitatīva un ilgtspējīga valsts autoceļa tīkla pārvaldības nodrošināšana, sekmējot racionālu tā izmantošanu, ilgtspējīgu transporta infrastruktūras teritorijas attīstību, saglabāšanu, uzskaiti un aizsardzību noteiktajam mērķim;
 • atjaunotas un modernizētas datu bāzes, operatīvi un efektīvi apzinātas un izmantotas informācijas tehnoloģiju iespējas;
 • ceļu pārvaldīšanā ieviests ceļu attīstības un vadīšanas modelis HDM;
 • LVC sastāvā izveidots kompetences centrs, kas pārbauda veikto būvdarbu kvalitāti un būvniecības kvalitāti kopumā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

 

 

Pakalpojumi

Būvatļauja jauna valsts autoceļu būvniecībai, esoša valsts autoceļa atjaunošanai, pārbūvei vai nojaukšanai

Pakalpojuma apraksts:
Būvatļauju izsniedz jaunu valsts autoceļu būvniecībai, esošo valsts autoceļu atjaunošanai, pārbūvei vai nojaukšanai.

Saistošie normatīvie akti:

MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”.

09.07.2013. likums “Būvniecības likums”.

05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”.

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

MK 28.10.2014. noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

MK 02.10.2001. Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz autoceļiem”.

Izsniedzējs:

LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde, tālr.: 67036433

Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 07.07.2008. MK noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva Lēmuma gadījumā akceptē pašvaldību, komersantu vai māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.

MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”.

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”.

Izsniedzējs:

Galvenie autoceļi – LVC Pārvaldīšanas daļa; Reģionālie, vietējie autoceļi – LVC nodaļas

 

Atļauja komunikāciju izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Pakalpojuma apraksts:
Saskaņā ar 11.03.1992. likumu “Par autoceļiem” 18.pantu, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz Atļauju, kura paredz iespēju šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts autoceļus.

Saistošie normatīvie akti:

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”.

05.02.1997. “Aizsargjoslu likums”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

 

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja

Pakalpojuma īss apraksts:

Saskaņā ar 06.04.2010. MK noteikumiem Nr.343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” un 28.12.2010. MK noteikumiem Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju, kura dod tiesības lielgabarīta un smagsvara transportlīdzeklim pārvietoties ar kravu vai bez kravas pa noteiktu maršrutu.

Saistošie normatīvie akti:

06.04.2010. MK noteikumiem Nr.343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”.

28.12.2010. MK noteikumi Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

Lielgabarītu atļaujas pieprasījuma veidlapa ir pieejama šeit.

Izsniedzējs:

Pārvadājumi vienas LVC nodaļas pārvaldāmā autoceļu tīklā – LVC nodaļas.

Pārvadājumi vairāku LVC nodaļu pārvaldāmo autoceļu tīklā un Rīgas pilsētas robežās – LVC Satiksmes organizācijas plānošanas daļa.

Atļauja speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr. 312 „Masas ierobežojums” un/vai Nr. 313 „Ass slodzes ierobežojums” darbības zonā

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 02.06.2015. MK noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē sabiedrisko drošību un bīstamību un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz Atļauju speciālu pārvadājumu veikšanai aizlieguma zīmju Nr.312 „Masas ierobežojums” un/vai Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” darbības zonā (piem., dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam, pārvadājumu veikšanai) lai novērstu jebkādu patogēnu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu izkliedes risku, kā arī nodrošinātu cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu un transportēšanu.

Saistošie normatīvie akti:

02.06.2015. MK noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”.

11.03.1992. likums „Par autoceļiem”.

01.10.1997. likums “Ceļu satiksmes likums”.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr.1069/2009.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Atļauja būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 05.02.1997. likumu “Aizsargjoslu likums”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz Atļauju būvniecības/derīgo izrakteņu ieguves/grunts rakšanas vai pārvietošanas darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā.

Saistošie normatīvie akti:
05.02.1997. likums “Aizsargjoslu likums”

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

 

Saskaņojums koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 05.02.1997. likumu “Aizsargjoslu likums”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva saskaņo koku ciršanu valsts autoceļa aizsargjoslā.

Saistošie normatīvie akti:
05.02.1997. likums “Aizsargjoslu likums”

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

 

Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un veic shēmu saskaņošanu par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu būvdarbu laikā uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:
02.10.2001. MK noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Izsniedzējs:

Rīgā – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

Jūrmalā – LVC Rīgas nodaļa

Uz pārējiem valsts un pašvaldību autoceļiem – LVC nodaļas

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 01.10.1997. likumu “Ceļu satiksmes likums”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

01.10.1997. „Ceļu satiksmes likums”

11.03.1992. likums „Par autoceļiem”

Izsniedzējs:

Valsts galvenie autoceļi un Rīgas pilsēta – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

Jūrmalā – LVC Rīgas nodaļa

Reģionālie, vietējie valsts autoceļi, pašvaldību un citu īpašnieku ceļi – LVC nodaļas

 

Atļauja informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar valsts autoceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 07.06.2005. MK noteikumiem Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā atļauj informācijas vai reklāmas objektu uzstādīšanu gar valsts a/c.

Saistošie normatīvie akti:

07.06.2005. MK noteikumi Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Izsniedzējs:

Valsts galvenie autoceļi – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

Valsts reģionālie un vietējie autoceļi – LVC nodaļas

Saskaņojums informācijas vai reklāmas objekta uzstādīšanai gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 07.06.2005. MK noteikumiem Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo informācijas vai reklāmas objektu uzstādīšanu gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Saistošie normatīvie akti:

07.06.2005. MK noteikumi Nr.402, “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Izsniedzējs:

Rīgas pilsētai – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

Jūrmalas pilsētai – LVC Rīgas nodaļa

Citu pašvaldību un citu īpašnieku ceļi – LVC nodaļas.

Atļauja publiska pasākuma/sporta sacensību un treniņu organizēšanai uz valsts autoceļa

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 11.03.1992. likumu “Par autoceļiem” 15.pantu, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā atļauj rīkot uz autoceļiem sporta sacensības un treniņus, kā arī masu pasākumus.

Saistošie normatīvie akti:

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

16.06.2005. likums „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”.

16.01.1997. likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”.

01.10.1997. likums “Ceļu satiksmes likums”.

02.06.2015. MK noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

 

Atļauja mašīnu vai mehānismu izmēģinājumiem uz valsts autoceļiem

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 11.03.1992. likuma “Par autoceļiem” 15.pantu, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un atļauj veikt uz valsts autoceļiem mašīnu vai mehānismu izmēģinājumus.

Saistošie normatīvie akti:

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”.

01.10.1997. “Ceļu satiksmes likums”.

02.06.2015. MK noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”;

19.01.2016. MK noteikumi Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

 

Saskaņojums svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanai satiksmes ierobežojumu darbības zonā.

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 19.01.2016. MK noteikumiem Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā sniedz Saskaņojumu transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā var pārvadāt svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “svaigpiena transportlīdzeklis”.

Saistošie normatīvie akti:

MK 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”.

01.10.1997. “Ceļu satiksmes likums”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniedz tehnisko noteikumu prasības, nodrošināt tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.

Saistošie normatīvie akti:

14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

Izsniedzējs:

VAS “Latvijas Valsts ceļi” struktūrvienības, atbilstoši noteiktajam atbildības sadalījumam. Informācija – Pārvaldīšanas daļa; tālr.: 67036432

Saskaņojums par izstrādātā būvprojekta atbilstību izsniegtajiem Tehniskajiem Noteikumiem

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo būvprojektu, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.

Saistošie normatīvie akti:

14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

Izsniedzējs:

VAS “Latvijas Valsts ceļi” struktūrvienība, kura izsniegusi Tehniskos noteikumus

Atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” atbilstoši savai kompetencei pārbauda objekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem un sniedz atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijai.

Saistošie normatīvie akti:

09.07.2013. “Būvniecības likums” 14. Pants “Būvniecības iecere”(4) punkts;

19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” III. Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi 13. punkts.

Izsniedzējs:

Inženierkomunikāciju izvietošana valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslā un pievienojumi valsts autoceļiem; Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, reklāmas un informācijas objektu izvietošana pie valsts galvenajiem a/c un Rīgas pilsētā – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

Pārējos gadījumos – LVC nodaļas

Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projektu izstrādei

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un sniedz tiesību aktiem atbilstošus nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei valsts autoceļu aizsargjoslā, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un kontroli valsts autoceļu ekspluatācijai un drošībai, vides un cilvēku aizsardzībai.

Saistošie normatīvie akti:

12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”.

13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”.

14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Izsniedzējs:

Pie valsts galvenajiem autoceļiem – LVC Pārvaldīšanas daļa

Pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – LVC nodaļas

Izstrādātā zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošana

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo zemes ierīcības projekta grafisko daļu, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un kontroli valsts autoceļu ekspluatācijai un drošībai, vides un cilvēku aizsardzībai.

Saistošie normatīvie akti:

12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”.

14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”.

13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”.

05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”.

01.10.1997. „Ceļu satiksmes likums”.

10.04.2001. MK noteikumi Nr.162 “Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”;

14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Izsniedzējs:

VAS “Latvijas Valsts ceļi” struktūrvienība, kura izsniegusi nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādei

Nosacījumu izsniegšana vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādei

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” tiek iesaistīts Teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to grozījumu izstrādē.

Saistošie normatīvie akti:

16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”.

Izsniedzējs:

Teritorijām, kuras atrodas valsts galveno autoceļu aizsargjoslās un pilsētu teritorijām, kuras šķērso valsts galveno autoceļu maršruti (izņemot Rīgu), kā arī teritorijām, kuras atrodas valsts reģionālo un vietējo autoceļu aizsargjoslās (tai skaitā pilsētās) – LVC nodaļas.

Rīgas pilsētā – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

Atzinums par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai lokālplānojuma atbilstību nosacījumiem

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un sniedz atzinumu par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai lokālplānojuma atbilstību izsniegtajiem nosacījumiem.

Saistošie normatīvie akti:

16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”.

Izsniedzējs:

VAS “Latvijas Valsts ceļi” struktūrvienība, kura izsniegusi nosacījumus teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādei

Saskaņojums kokmateriālu krautuves izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā

Pakalpojuma apraksts:

Saskaņā ar 05.02.1997. likumu “Aizsargjoslu likums” VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo kokmateriālu izvietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā.

Saistošie normatīvie akti:

05.02.1997. likums “Aizsargjoslu likums”.

11.03.1992. likums „ Par autoceļiem”.

Izsniedzējs:

LVC nodaļas

 

Darbības rādītāji

Starptautiskā sadarbība

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir aktīvi izvērsusi arī starptautisko sadarbību, līdzdarbojoties dažādās organizācijās. Tas ir svarīgi personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, darba procesa uzlabošanā, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

LVC starptautiskās sadarbības partneri ir:

 • institūcijas un organizācijas, kurās LVC sadarboties norīkojusi Satiksmes ministrija (Eiropas Savienības institūcijas, dažādas darba grupas u.c.);
 • starptautiskās autoceļu apvienības un organizācijas, kas pārstāv autoceļu nozares organizāciju intereses (Pasaules Ceļu asociācija, Eiropas Ceļu direktoru konference, Baltijas Ceļinieku Asociācija, Eiropas Autoceļu izpētes laboratoriju forums, u.c.);
 • citu valstu nacionālās ceļu administrācijas;
 • organizācijas un uzņēmumi (mācību iestādes, pētniecības un projektēšanas institūti, ceļu laboratorijas, materiālu un tehnikas piegādātāji, u.c.), kas veicina LVC darbinieku kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu un tehnisko progresu Latvijas autoceļu nozarē.

LVC starptautisko sadarbību realizē dažādos veidos: darba sarunās, vadības sanāksmēs, semināros, darba grupu sēdēs, konferencēs, apmācību kursos, speciālistu apmaiņā u.c. gan Latvijā, gan ārzemēs.

Baltijas ceļinieku asociācija

Ziemeļvalstu ceļinieku asociācija

Pasaules ceļu asociācija (PIARC)

Starptautiskā ceļu federācija (IRF)

Autoceļu izpētes laboratoriju forums (FEHRL)

Igaunijas ceļu administrācija

Lietuvas ceļu administrācija

Somijas ceļu administrācija (TIEHALLINTO)

Zviedrijas ceļu administrācija (Vägverket)

Norvēģijas valsts ceļu administrācija

Dānijas ceļu direktorāts

Islandes ceļu administrācija

Polijas valsts ceļu administrācija

Ungārijas ceļu administrācija

 

 

Autoceļu kompetences centrs

Uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas bāzes izveidotais „Autoceļu kompetences centrs” (AKC) veic ceļu periodiskās uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. AKC arī aktīvi darbojas gan vietēja mēroga, gan starptautiskajos autoceļu nozares pētniecības projektos.

AKC katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (tajā skaitā nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli. Autoceļu būvdarbu laikā kvalitāte tiek uzraudzīta visā periodā – sākot no tehniskā projekta izstrādes, beidzot ar garantijas termiņa beigām.

14891285981_af31beb5ed_z

AKC pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. Tāpat AKC veic dažādas neplānotas pārbaudes materiāliem vai ceļubūvē izmantotajām tehnoloģijām. Tas viss kalpo par pamatu, izstrādājot ceļu specifikācijas un standartus.

Regulāri tiek novērtēts arī valsts autoceļu tehniskais stāvoklis, piemēram, līdzenums, saķere, nestspēja. Tāpat tiek mērīts horizontālais ceļu marķējums, ceļazīmju atstarojums, kā arī veikta satiksmes intensitātes uzskaite.

15410199032_4abd1f9188_z

Būvmateriālu kvalitātes pārbaudes tiek veiktas AKC Ceļu laboratorijā. Ja tiek veiktas ārkārtas pārbaudes, tad būvmateriālu paraugus noņem būvobjektā un nodod testēt laboratorijai. Vietas un kārtība, kādā tiek noņemti paraugi, nosaka attiecīgās procedūras, kas atrunātas būvdarbu līgumā un objekta specifikācijās.

LVC AKC Ceļu laboratorija strādā pēc Eiropas standartiem, izmantojot 62 akreditētas testēšanas metodes (plānots, ka tiks akreditētas vēl divas metodes). Ceļu laboratorijas rīcībā ir modernas mērīšanas un testēšanas iekārtas visu nepieciešamo parametru noteikšanai.

Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā, ir anonīmi, laboratorijas speciālistiem nav informācija par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši, tādēļ rezultāti ir maksimāli objektīvi. Šos pakalpojumus izmanto arī privātie uzņēmēji un pašvaldības.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorijas veiktās pārbaudes

Pētījumi un publikācijas

2017. gada 24. janvārī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2016./2017.” video ieraksts:

1.daļa

2.daļa

3.daļa

4.daļa

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas slāņu (BBTM) un citu bituminēto segumu atjaunošanas un pārbūves tehnoloģiju izpēte (1. kārta).”

2016. gada 24.februāra VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu kompetences centra rīkotās konferences “Pētījumi transportbūvju nozarē 2015./2016.” video ieraksts

Pētījums “Segas pamatu pastiprināšana ar hidrauliskajām saistvielām, izmantojot pārstrādātus materiālus.”

Pētījums “Bitumena funkcionālo grupu un modificējošo piedevu ietekmes izpēte uz asfaltbetona kompozītu struktūrveidošanās procesiem un ilgmūžību.”

Pētījums “Grunšu uzlabošana un stabilizācija, izmantojot hidrauliskās saistvielas.”

Pētījums “Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte (3.kārta).”

Ceļu tīkla pārvaldīšana (izdevuma pilnais variants)

Ceļu tīkla pārvaldīšana (saīsinātais izdevums)

Pētījums “Tranzīta kravu pārvadājumu ar autotransportu caur Latviju izpēte.”

Transporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “”Ceļu specifikācijas 2012″ nodaļas “4.1. Zemes klātnes būvniecība” un nodaļas “6.4. Aukstā pārstrāde (reciklēšana)” pilnveidošanas projekts. 1.etaps.”

Pētījums “Sārmu – silīcija dioksīda saturs un reaktivitāte tiltu betona konstrukcijās.”

Autoceļu un tiltu būvniecības izmaksu analīze

Pētījums “Grants segu atputekļošana.”

Pētījums “Kravas tranzīttransporta plūsmas izpēte.”

Kravas tranzīttransporta plūsmu kartes (pdf)

Pētījums “Martenkrāsns tēraudkausēšanas izdedžu (MTI) pielietojuma ceļu būvdarbos izpēte.”

Veltņošanas ābece (pdf)